I.  Staże

Wydział Humanistyczny zorganizuje staże dla 85 studentów szóstego semestru studiów stacjonarnych kierunków: Europeistyka, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Filologia,  w wymiarze 120 godzin (minimum 20 godz. tygodniowo).

 • I edycja 2018/2019 – 36 osób  (termin realizacji staży: 02.2019 do 30.09.2019)

Europeistyka – 4 osoby

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – 9 osób

Filologia Angielska – 23 osoby

 • II edycja 2019/2020 – 26 osób  (termin realizacji staży: 02.2020 do 30.09.2020)

Europeistyka – 5 osób

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – 6 osób

Filologia Angielska -15 osób

 • III edycja 2020/2021 – 23 osoby  (termin realizacji staży: 02.2021 do 30.09.2021)

Europeistyka – 5 osób

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – 6 osób

Filologia Angielska – 12 osób

Branże:

 • Reklamowa
 • Marketingowa
 • Projektów europejskich
 • Samorządowo-administracyjna
 • Konsultingowo-doradcza
 • Edukacyjna
 • Przemysłowo-produkcyjna
 • Turystyczna
 • Komunikacyjna

Miejsca odbywania stażu:

 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne,
 • firmy konsultingowo-doradcze,
 • firmy turystyczne, biura podróży, hotele, itp.,
 • jednostki administracji publicznej i samorządowej,
 • zakłady użyteczności publicznej,
 • instytucje i placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze lub wychowawczo-resocjalizacyjne.

Dzięki udziałowi w projekcie studenci/ki nabędą następujące umiejętności:

 • pozwolą pracować indywidualnie jak i w zespole oraz opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów,
 • przyczynią się do wykształcenia u studentów świadomości konieczności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz umiejętności rozwiązywania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,
 • obserwowania i interpretowania zjawisk charakterystycznych dla danej grupy zawodowej,
 • posługiwania się kryteriami ekonomicznymi, normami i regułami etycznymi oraz prawnymi,
 • wykorzystania technik informatycznych na potrzeby działalności gospodarczej/społecznej,
 • rozumienia zasad przepływu informacji i obiegu dokumentacji (np. obieg korespondencji, jej klasyfikacja i przechowywaniem, przekazywaniem akt do archiwum i niszczeniem akt; ze stosowanym oprogramowaniem informatycznym do tworzenia dokumentacji),
 • znajomość stosowanych metod i techniki właściwych dla wewnętrznego systemu zarządzania, a także prowadzenia kontroli (umiejętności monitorowania i ewaluacji).

Studenci/studentki wypracują następujące kompetencje społeczne:

 • odpowiedzialność za powierzone zadania i wydawane przez siebie decyzje,
 • rozumienie potrzeby przestrzegania norm etycznych w działalności gospodarczej/funkcjonowaniu jednostki,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i przekazywania posiadanej wiedzy kierunkowej oraz w zakresie nawiązywania relacji z interesariuszami zewnętrznymi dla podmiotu/jednostki,
 • przedstawiania własnych propozycji dotyczących konkretnych decyzji, istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej/funkcjonowania jednostki,
 • określania celi i zadań podmiotu gospodarczego, instytucji, firmy, urzędu (gminy, powiatu, województwa), ze szczególnym uwzględnieniem komórek bezpośrednio związanych z realizacją zadań,
 • analizy dokumentów strategiczno-planistycznych regulujących funkcjonowanie jednostki (np. strategie – ogólne i branżowe, Plany Rozwoju Lokalnego czy dokumentacja realizacyjna programów unijnych),
 • charakteryzowania otoczenia podmiotu gospodarczego, instytucji, firmy,
 • zastosowania rozwiązań strukturalnych.

Uczestnicy nabędą również podstawowe umiejętności i kompetencje związane z efektami kształcenia dla poszczególnych kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem:

Europeistyka

Umiejętności:

 • prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne)
 • wykorzystania podstawowej wiedzę teoretyczną i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych)
 • właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych)
 • prognozowania procesów i zjawisk społecznych
 • prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
 • przygotowania dokumentacji branżowej w języku polskim i języku obcym
 • przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym

Kompetencje społeczne

 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Kompetencje społeczne

 • potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji różnych zjawisk i wydarzeń kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych, analizuje ich adekwatność dla komunikowania społecznego
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane z zakresu komunikowania oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów systemu komunikacji społecznej a w szczególności komunikacji masowej (w tym public relations/rzecznictwa prasowego i/lub reklamy)
 • potrafi pozyskiwać informacje, weryfikować ich prawdziwość, przetwarzać je w formy gatunków dziennikarskich i inne formy typowe dla komunikacji społecznej adekwatne dla poszczególnych środków komunikowania masowego
 • potrafi poprawnie stylistycznie, w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie (w języku polskim i obcym) w zakresie różnych gatunków dziennikarskich oraz przekazów innych typów i form komunikacji społecznej (w tym public relations/rzecznictwie prasowym i/lub reklamie)
 • posiada elementarne umiejętności posługiwania się technicznymi i informatycznymi narzędziami tworzenia i rozpowszechniania przekazów masowych
 • potrafi planować i realizować projekty przy użyciu metod i procedur typowych dla różnych obszarów komunikowania społecznego
 • potrafi posługiwać się regulacjami prawnymi, zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki różnych działań komunikacyjnych
 • posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii
 • ma podstawowe umiejętności związane z warsztatem pracy w zakresie dziennikarstwa (prasowego i/lub radiowego i/lub telewizyjnego i/lub nowych mediów) i public relations/rzecznictwa prasowego i/lub reklamy
 • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • ma przekonanie o sensie, wartościach i potrzebach podejmowanych działań komunikacyjnych w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnego komunikowania
 • potrafi pracować w zespole pełniąc różne role związane z komunikowaniem, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnej komunikacji społecznej

Kompetencje społeczne

 • kompetencje w zakresie projektowania i wykonywania działań zawodowych
 • przekonanie o wadze i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i postrzegania zasad etyki zawodu dziennikarskiego oraz innych zawodów związanych z komunikacją społeczną
 • przygotowany do aktywnego uczestnictwa w instytucjach medialnych i innych organizacjach realizujących działania komunikacyjne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie komunikacji społecznej

Filologia

Umiejętności

 • potrafi pozyskiwać informacje źródłowe, analizować i integrować uzyskane dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji językowych
 • potrafi posługiwać się bazami danych w postaci korpusów leksykalnych, w tym specjalistycznych; dotyczy to także zasobów internetowych i multimedialnych
 • potrafi analizować materiał językowy i kulturowy właściwy dla języka kierunkowego oraz dokonywać w tym obszarze analiz, interpretacji oraz korelacji w odniesieniu do szerszego tła społecznego
 • posiada umiejętności argumentacyjne i retoryczne w zakresie języka kierunkowego, oparte na wiedzy własnej oraz z wykorzystaniem innych źródeł
 • posiada umiejętność kompozycji tekstów pisanych w języku kierunkowym na zaawansowanym poziomie gramatyczno-leksykalnym; potrafi używać odpowiedniego rejestru językowego
 • posiada umiejętność prezentacji werbalnych w języku kierunkowym, w którym potrafi wykorzystać sprawności językowe, znajomość realiów i kultury, a także wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla obszarów obranej specjalizacji
 • potrafi tłumaczyć teksty z języka polskiego na język kierunkowy i języka kierunkowego na język polski, zarówno w wymiarze ogólnojęzykowym, jak i specjalistycznym; dotyczy to tekstów pisanych oraz tłumaczeń ustnych
 • posiada umiejętności językowe w zakresie drugiego języka obcego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • potrafi posługiwać się technikami informatycznymi

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia osobistego i zawodowego przez całe życie, doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • potrafi pracować w grupie, pełniąc w niej różne w niej role oraz przyjmując odpowiedzialność za działania grupy oraz wykazując aktywność i chęć podejmowania nowych wyzwań
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy merytoryczne, etyczne i organizacyjne związane z wykonywaną przez siebie działalnością zawodową
 • interpersonalne i interkulturowe, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów